Prawo cywilne obejmuje przede wszystkim stosunki majątkowe oraz niektóre stosunki osobiste (niemajątkowe).
Przepisy prawa cywilnego regulują zarówno prawo zobowiązań, czyli umowy, w tym z udziałem konsumentów, sprzedaży, najmu i dzierżawy, zlecenia, umowy o dzieło, prawo rzeczowe, przede wszystkim prawo nieruchomości, zasiedzenie, rozgraniczenie gruntów, wszelkie sprawy z zakresu ochrony własności, a także prawo spadkowe dotyczące spraw dziedziczenia, testamentów, zapisów i działów spadku.

Adwokat Małgorzata Nowak oferuje doradztwo prawne oraz reprezentuje klientów we wszystkich wymienionych powyżej sprawach przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Ponadto Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne i opiekuńcze, stanowiące część prawa cywilnego m.in. sprawy:

 • rozwód
 • o separację
 • o alimenty
 • o podział majątku wspólnego
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem · rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • związane z zarządem majątkiem dziecka
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa · ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka

We wskazanym zakresie Adwokat Małgorzata Nowak udziela porad prawnych, sporządza stosowne pisma procesowe, reprezentuje strony przed sądami oraz prowadzi zgodnie z wolą klientów pertraktacje ugodowe.